Klauzula informacyjna:
Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
(RODO).
1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest
AKANT sp. z o.o., ul. Lniana 7A, 75-213 Koszalin, adres email biuro@akant.com.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych administratora możliwy jest listownie na adres
siedziby Spółki, elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO tj. zgody.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy
przepisów prawa oraz firma, której Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych
osobowych w celu hostowania strony www (nazwa.pl Sp. z o.o.).
5) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu bądź
odwołania zgody.
6) Odwołanie zgody możliwe jest poprzez złożenie oświadczenia w formie papierowej lub
elektronicznej.
7) Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, które nastąpiło przed
złożeniem oświadczenia o wycofaniu zgody.
8) Jeżeli w danej sytuacji RODO na to pozwala, to Posiada Pani / Pan prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9) Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkować
niemożliwością nawiązania kontaktu.
11) W trakcie przetwarzania podanych przez Panią / Pana danych osobowych nie dochodzi do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
12) Dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.